POVODŇOVÝ PLÁN obce OLDŘIŠOV

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Oldřišov ID dPP:12282 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Oldřišov podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Opava. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Oldřišov a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na old.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Oldřišovský potok (Bílá Voda, Biala Woda)
  • Chmulovec
  • Chlebičovský potok, Kateřinský potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:


Povodí Odry, s. p.

zn. POD/17400/2022

ze dne 6.10. 2022 
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMOP/129386/2022 / 3 ze dne 4.11.2022
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Oldřišov:
Usnesení č. 6/2/2023 ze dne 21.3.2023
Osoba zodpovědná za GDPR:
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D., tel: 602 473 114, mail: starosta@oldrisov.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část březen 2023
organizační část srpen 2020
grafická část srpen 2020
přílohy srpen 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze březen 2023
offline verze srpen 2020
digitalizovaná verze březen 2023
databáze POVIS březen 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

srpen 2020