POVODŇOVÝ PLÁN obce OLDŘIŠOV

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Oldřišov ID dPP:12282 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Oldřišov podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Opava. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Oldřišov a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na old.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Oldřišovský potok (Bílá Voda, Biala Woda)
  • Chmulovec
  • Chlebičovský potok, Kateřinský potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:


Povodí Odry, s. p.

zn. POD/16254/2020/922/45.17

ze dne 6.10. 2020 
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí a zemědělství

Č. j.: MěÚT/xxxxx/2020
ze dne xx.xx.2020
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Oldřišov:

Usnesení č. xxx/xx/20
ze dne xx.xx.2020

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část srpen 2020
organizační část srpen 2020
grafická část srpen 2020
přílohy srpen 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze srpen 2020
offline verze srpen 2020
digitalizovaná verze srpen 2020
databáze POVIS srpen 2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

srpen 2020